Bugzilla 至 4.4 show_bug.cgi id 跨站点脚本漏洞

CVE编号

CVE-2013-0785

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2013-02-25
漏洞描述
Mozilla Bugzilla是一款基于Web的BUG跟踪系统。Bugzilla存在跨站脚本漏洞。由于通过"id"参数传递给show_bug.cgi脚本的输入在返回用户之前缺少过滤,允许攻击者利用漏洞进行跨站脚本攻击,可获得敏感信息或劫持用户会话。
解决建议
Mozilla Bugzilla 3.6.13, 4.0.10或4.2.5已经修复此漏洞,建议用户下载使用:http://www.bugzilla.org
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla * Up to
(including)
3.6.12
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.0 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.10 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.11 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.4 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.5 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.6 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.7 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.8 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.6.9 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.7 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.7.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.7.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 3.7.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.4 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.5 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.6 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.7 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.8 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.0.9 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.4 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.4 -
CVSS3评分
4.3
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
  N/A
 • 权限要求
 • 影响范围
  N/A
 • 用户交互
  需要
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
  部分地
CWE-ID 漏洞类型
CWE-79 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本)
阿里云安全产品覆盖情况