Mozilla Bugzilla up to 4.4 跨站脚本攻击

CVE编号

CVE-2013-1743

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2013-10-24
漏洞描述
Bugzilla是一款基于Web的BUG跟踪系统。

Bugzilla tabular报告不正确过滤字端值,允许攻击者利用漏洞进行跨站脚本攻击,可获取敏感信息或劫持用户会话。
解决建议
Bugzilla 4.2.7或4.4.1已经修复该漏洞,建议用户下载更新:
http://bugzilla.org/
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.1.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.4 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.2.5 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3.1 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3.2 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.3.3 -
运行在以下环境
应用 mozilla bugzilla 4.4 -
CVSS3评分
4.3
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
  N/A
 • 权限要求
 • 影响范围
  N/A
 • 用户交互
  需要
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
  部分地
CWE-ID 漏洞类型
CWE-79 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本)
阿里云安全产品覆盖情况