Autodesk AutoCAD DWG文件处理任意代码执行漏洞

CVE编号

CVE-2013-3665

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2013-07-19
漏洞描述
Autodesk AutoCAD是一款强大的大型计算机辅助绘图软件。

Autodesk AutoCAD处理特制的DWG文件时存在一个安全漏洞,允许攻击者构建恶意文件,诱使用户解析,可以应用程序上下文执行任意代码。远程攻击者利用漏洞可以应用程序上下文执行任意代码。
解决建议
用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?id=21972896&linkID=9240618&siteID=123112
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
应用 autodesk autocad 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_architecture 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_architecture 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_architecture 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_architecture 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_civil_3d 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_civil_3d 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_civil_3d 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_civil_3d 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_ecscad 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_ecscad 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_ecscad 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_ecscad 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_electrical 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_electrical 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_electrical 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_electrical 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_lt 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_lt 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_lt 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_lt 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_map_3d 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_map_3d 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_map_3d 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_map_3d 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mechanical 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mechanical 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mechanical 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mechanical 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mep 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mep 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mep 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_mep 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_p&id 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_p&id 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_p&id 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_p&id 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_plant_3d 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_plant_3d 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_plant_3d 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_plant_3d 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_structural_detailing 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_structural_detailing 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_structural_detailing 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_structural_detailing 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_utility_design 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_utility_design 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_utility_design 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk autocad_utility_design 2014 -
运行在以下环境
应用 autodesk dwg_trueview 2011 -
运行在以下环境
应用 autodesk dwg_trueview 2012 -
运行在以下环境
应用 autodesk dwg_trueview 2013 -
运行在以下环境
应用 autodesk dwg_trueview 2014 -
CVSS3评分
6.8
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
  N/A
 • 权限要求
 • 影响范围
  N/A
 • 用户交互
  需要
 • 可用性
  部分地
 • 保密性
  部分地
 • 完整性
  部分地
CWE-ID 漏洞类型
NVD-CWE-noinfo
阿里云安全产品覆盖情况