Cisco IOS XE Filesystem Resource Management Crash 拒绝服务漏洞

CVE编号

CVE-2019-12658

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2019-09-26
漏洞描述
在Cisco IOS XE软件的文件系统资源管理代码的漏洞可能允许未经认证的远程攻击者在受影响的设备上的文件系统耗尽资源并引起的服务(DoS)条件的否定。该漏洞是由于底层的文件系统资源的无效管理。攻击者可以通过执行导致消息发送到特定的操作系统的日志文件的具体行动此漏洞。一个成功的攻击可能允许攻击者在受影响的设备上耗尽可用的文件系统空间。这可能导致设备崩溃并重新加载,导致拒绝服务,为客户,其网络流量过境设备。在设备的重装,受影响的文件系统空间被清除,并且该装置将恢复正常运行。然而,此漏洞的不断开采会导致以后被迫崩溃和重新加载,这可能会导致一个扩展的DOS状态。<br>
解决建议
厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-iosxe-fsdos
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
系统 cisco ios_xe 16.6.1 -
运行在以下环境
系统 cisco ios_xe 16.8.1 -
运行在以下环境
硬件 cisco 1100_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco 4221_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco 4321_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco 4331_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco 4351_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco 4431_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco 4451-x_integrated_services_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_1000 - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_1001-hx_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_1001-x_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_1002-hx_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_1002-x_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_900 - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_900_ - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-10sz-pd_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-12cz-a_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-12cz-d_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-12sz-im_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-24sz-im_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-24sz-m_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-24tz-m_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-4sz-a_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco asr_920-4sz-d_r - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48uq-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48uq-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48uq-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48ur-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48ur-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48ur-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-12x48uz-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24pd-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24pd-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24pd-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24pdm-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24pdm-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24pdm-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24ps-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24ps-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24ps-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24td-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24td-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24td-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24ts-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24ts-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-24ts-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fd-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fd-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fd-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fq-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fq-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fq-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fqm-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fqm-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fqm-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fs-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fs-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48fs-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48pd-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48pd-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48pd-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48pq-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48pq-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48pq-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48ps-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48ps-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48ps-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48td-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48td-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48td-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48tq-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48tq-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48tq-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48ts-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48ts-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-48ts-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-8x24uq-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-8x24uq-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3650-8x24uq-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-12s-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-12s-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-12xs-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-12xs-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-16xs-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-16xs-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24p-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24p-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24p-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24s-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24s-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24t-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24t-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24t-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24u-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24u-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24u-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24xs-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24xs-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24xu-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24xu-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-24xu-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-32xs-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-32xs-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48f-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48f-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48f-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48p-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48p-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48p-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48t-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48t-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48t-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48u-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48u-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48u-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48xs-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48xs-f-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48xs-f-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_3850-48xs-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300 - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-24p-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-24p-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-24t-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-24t-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-24u-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-24u-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-48p-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-48p-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-48t-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-48t-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-48u-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9300-48u-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9400_supervisor_engine-1 - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9407r - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9410r - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_9500 - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c3850-12x48u-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c3850-12x48u-l - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c3850-12x48u-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c9500-12q-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c9500-12q-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c9500-24q-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c9500-24q-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c9500-40x-a - -
运行在以下环境
硬件 cisco catalyst_c9500-40x-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco cloud_services_r_1000v - -
运行在以下环境
硬件 cisco ncs_4201 - -
运行在以下环境
硬件 cisco ncs_4202 - -
运行在以下环境
硬件 cisco ncs_4206 - -
运行在以下环境
硬件 cisco ncs_4216 - -
运行在以下环境
硬件 cisco network_convergence_system_520 - -
CVSS3评分
7.5
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
 • 权限要求
 • 影响范围
  未更改
 • 用户交互
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
CWE-ID 漏洞类型
NVD-CWE-Other
阿里云安全产品覆盖情况