netgear cbr40_firmware 未进行输入大小检查的缓冲区拷贝(传统缓冲区溢出)

CVE编号

CVE-2020-35796

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2020-12-30
漏洞描述
Certain NETGEAR devices are affected by a buffer overflow by an unauthenticated attacker. This affects CBR40 before 2.5.0.10, D6220 before 1.0.0.60, D6400 before 1.0.0.94, D7000v2 before 1.0.0.62, D8500 before 1.0.3.50, DC112A before 1.0.0.48, DGN2200v4 before 1.0.0.114, EAX20 before 1.0.0.36, EAX80 before 1.0.1.62, EX3700 before 1.0.0.84, EX3800 before 1.0.0.84, EX3920 before 1.0.0.84, EX6000 before 1.0.0.44, EX6100 before 1.0.2.28, EX6120 before 1.0.0.54, EX6130 before 1.0.0.36, EX6150 before 1.0.0.46, EX6200 before 1.0.3.94, EX6920 before 1.0.0.54, EX7000 before 1.0.1.90, EX7500 before 1.0.0.68, MK62 before 1.0.5.102, MR60 before 1.0.5.102, MS60 before 1.0.5.102, R6250 before 1.0.4.42, R6300v2 before 1.0.4.42, R6400 before 1.0.1.62, R6400v2 before 1.0.4.98, R6700v3 before 1.0.4.98, R6700 before 1.0.2.16, R6900P before 1.3.2.124, R6900 before 1.0.2.16, R7000 before 1.0.11.106, R7000P before 1.3.2.124, R7100LG before 1.0.0.56, R7850 before 1.0.5.60, R7900 before 1.0.4.26, R7900P before 1.4.1.62, R7960P before 1.4.1.62, R8000 before 1.0.4.58, R8000P before 1.4.1.62, R8300 before 1.0.2.134, R8500 before 1.0.2.134, RAX15 before 1.0.1.64, RAX20 before 1.0.1.64, RAX200 before 1.0.2.102, RAX45 before 1.0.2.32, RAX50 before 1.0.2.32, RAX75 before 1.0.3.102, RAX80 before 1.0.3.102, RBK752 before 3.2.16.6, RBR750 before 3.2.16.6, RBS750 before 3.2.16.6, RBK842 before 3.2.16.6, RBR840 before 3.2.16.6, RBS840 before 3.2.16.6, RBK852 before 3.2.16.6, RBR850 before 3.2.16.6, RBS850 before 3.2.16.6, RBS40V-200 before 1.0.0.46, RBW30 before 2.5.0.4, RS400 before 1.5.0.48, WN2500RPv2 before 1.0.1.56, WN3500RP before 1.0.0.28, WNDR3400v3 before 1.0.1.32, WNR1000v3 before 1.0.2.78, WNR2000v2 before 1.2.0.12, WNR3500Lv2 before 1.2.0.62, and XR300 before 1.0.3.50.
解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
系统 netgear cbr40_firmware * Up to
(excluding)
2.5.0.10
运行在以下环境
系统 netgear d6220_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.60
运行在以下环境
系统 netgear d6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.94
运行在以下环境
系统 netgear d7000v2_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.62
运行在以下环境
系统 netgear d8500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.50
运行在以下环境
系统 netgear dc112a_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.48
运行在以下环境
系统 netgear dgn2200v4_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.114
运行在以下环境
系统 netgear eax20_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.36
运行在以下环境
系统 netgear eax80_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.62
运行在以下环境
系统 netgear ex3700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.84
运行在以下环境
系统 netgear ex3800_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.84
运行在以下环境
系统 netgear ex3920_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.84
运行在以下环境
系统 netgear ex6000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.44
运行在以下环境
系统 netgear ex6100_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.28
运行在以下环境
系统 netgear ex6120_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.54
运行在以下环境
系统 netgear ex6130_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.36
运行在以下环境
系统 netgear ex6150_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.46
运行在以下环境
系统 netgear ex6200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.94
运行在以下环境
系统 netgear ex6920_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.54
运行在以下环境
系统 netgear ex7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.90
运行在以下环境
系统 netgear ex7500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.68
运行在以下环境
系统 netgear mk62_firmware * Up to
(excluding)
1.0.5.102
运行在以下环境
系统 netgear mr60_firmware * Up to
(excluding)
1.0.5.102
运行在以下环境
系统 netgear ms60_firmware * Up to
(excluding)
1.0.5.102
运行在以下环境
系统 netgear r6250_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.42
运行在以下环境
系统 netgear r6300v2_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.42
运行在以下环境
系统 netgear r6400v2_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.98
运行在以下环境
系统 netgear r6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.62
运行在以下环境
系统 netgear r6700v3_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.98
运行在以下环境
系统 netgear r6700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.16
运行在以下环境
系统 netgear r6900p_firmware * Up to
(excluding)
1.3.2.124
运行在以下环境
系统 netgear r6900_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.16
运行在以下环境
系统 netgear r7000p_firmware * Up to
(excluding)
1.3.2.124
运行在以下环境
系统 netgear r7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.11.106
运行在以下环境
系统 netgear r7100lg_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.56
运行在以下环境
系统 netgear r7850_firmware * Up to
(excluding)
1.0.5.60
运行在以下环境
系统 netgear r7900p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.1.62
运行在以下环境
系统 netgear r7900_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.26
运行在以下环境
系统 netgear r7960p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.1.62
运行在以下环境
系统 netgear r8000p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.1.62
运行在以下环境
系统 netgear r8000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.58
运行在以下环境
系统 netgear r8300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.134
运行在以下环境
系统 netgear r8500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.134
运行在以下环境
系统 netgear rax15_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.64
运行在以下环境
系统 netgear rax200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.102
运行在以下环境
系统 netgear rax20_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.64
运行在以下环境
系统 netgear rax50_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.32
运行在以下环境
系统 netgear rax75_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.102
运行在以下环境
系统 netgear rax80_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.102
运行在以下环境
系统 netgear rbk752_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbk842_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbk852_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbr750_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbr840_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbr850_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbs40v-200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.46
运行在以下环境
系统 netgear rbs750_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbs840_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbs850_firmware * Up to
(excluding)
3.2.16.6
运行在以下环境
系统 netgear rbw30_firmware * Up to
(excluding)
2.5.0.4
运行在以下环境
系统 netgear rs400_firmware * Up to
(excluding)
1.5.0.48
运行在以下环境
系统 netgear rx45_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.32
运行在以下环境
系统 netgear wn2500rpv2_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.56
运行在以下环境
系统 netgear wn3500rp_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.28
运行在以下环境
系统 netgear wndr3400v3_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.32
运行在以下环境
系统 netgear wnr1000v3_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.78
运行在以下环境
系统 netgear wnr2000v2_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.12
运行在以下环境
系统 netgear wnr3500lv2_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.62
运行在以下环境
系统 netgear xr300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.50
运行在以下环境
硬件 netgear cbr40 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6220 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d7000v2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d8500 - -
运行在以下环境
硬件 netgear dc112a - -
运行在以下环境
硬件 netgear dgn2200v4 - -
运行在以下环境
硬件 netgear eax20 - -
运行在以下环境
硬件 netgear eax80 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3700 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3800 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3920 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6100 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6120 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6130 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6150 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6200 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6920 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex7000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex7500 - -
运行在以下环境
硬件 netgear mk62 - -
运行在以下环境
硬件 netgear mr60 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ms60 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6250 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6300v2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6400v2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6700 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6700v3 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6900 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6900p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7000p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7100lg - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7850 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7900 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7900p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7960p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8000p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8300 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8500 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax15 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax20 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax200 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax50 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax75 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax80 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbk752 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbk842 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbk852 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbr750 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbr840 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbr850 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs40v-200 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs750 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs840 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs850 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbw30 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rs400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rx45 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wn2500rpv2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wn3500rp - -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr3400v3 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr1000v3 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr2000v2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr3500lv2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear xr300 - -
CVSS3评分
9.8
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
 • 权限要求
 • 影响范围
  未更改
 • 用户交互
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
CWE-ID 漏洞类型
CWE-120 未进行输入大小检查的缓冲区拷贝(传统缓冲区溢出)
阿里云安全产品覆盖情况