Fortinet FortiMail 安全特征问题漏洞(CVE-2021-36166)

CVE编号

CVE-2021-3616

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2021-08-18
漏洞描述
Fortinet FortiMail是美国飞塔(Fortinet)公司的一套电子邮件安全网关产品。该产品提供电子邮件安全防护和数据保护等功能。
FortiMail 7.0.1之前存在安全特征问题漏洞,该漏洞源于远程攻击者可利用该漏洞通过观察某个系统的属性来有效地猜测某个管理帐户的身份验证令牌。
解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
系统 amazon_2 httpd * Up to
(excluding)
2.4.51-1.amzn2
运行在以下环境
系统 amazon_AMI httpd24 * Up to
(excluding)
2.4.51-1.94.amzn1
运行在以下环境
系统 fedora_34 httpd * Up to
(excluding)
2.4.49-1.fc34
运行在以下环境
系统 fedora_35 httpd * Up to
(excluding)
2.4.49-1.fc35
运行在以下环境
系统 kylinos_aarch64_V10SP1 httpd * Up to
(excluding)
2.4.43-8.p01.ky10
运行在以下环境
系统 kylinos_aarch64_V10SP2 httpd * Up to
(excluding)
2.4.43-9.p01.ky10
运行在以下环境
系统 kylinos_x86_64_V10SP1 httpd * Up to
(excluding)
2.4.43-8.p01.ky10
运行在以下环境
系统 kylinos_x86_64_V10SP2 httpd * Up to
(excluding)
2.4.43-9.p01.ky10
运行在以下环境
系统 lenovo smart_camera_c2e_firmware * Up to
(excluding)
01.03.29.16
运行在以下环境
系统 lenovo smart_camera_x3_firmware * Up to
(excluding)
01.03.29.16
运行在以下环境
系统 lenovo smart_camera_x5_firmware * Up to
(excluding)
01.03.29.16
运行在以下环境
系统 opensuse_Leap_15.2 apache2 * Up to
(excluding)
2.4.43-lp152.2.21.1
运行在以下环境
系统 opensuse_Leap_15.3 apache2 * Up to
(excluding)
2.4.43-3.32.1
运行在以下环境
硬件 lenovo smart_camera_c2e - -
运行在以下环境
硬件 lenovo smart_camera_x3 - -
运行在以下环境
硬件 lenovo smart_camera_x5 - -
CVSS3评分
9.8
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
 • 权限要求
 • 影响范围
  未更改
 • 用户交互
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
CWE-ID 漏洞类型
NVD-CWE-Other
阿里云安全产品覆盖情况