netgear d3600_firmware 认证机制不恰当

CVE编号

CVE-2021-38514

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2021-08-11
漏洞描述
Certain NETGEAR devices are affected by authentication bypass. This affects D3600 before 1.0.0.72, D6000 before 1.0.0.72, D6100 before 1.0.0.63, D6200 before 1.1.00.34, D6220 before 1.0.0.48, D6400 before 1.0.0.86, D7000 before 1.0.1.70, D7000v2 before 1.0.0.52, D7800 before 1.0.1.56, D8500 before 1.0.3.44, DC112A before 1.0.0.42, DGN2200v4 before 1.0.0.108, DGND2200Bv4 before 1.0.0.108, EX2700 before 1.0.1.48, EX3700 before 1.0.0.76, EX3800 before 1.0.0.76, EX6000 before 1.0.0.38, EX6100 before 1.0.2.24, EX6100v2 before 1.0.1.76, EX6120 before 1.0.0.42, EX6130 before 1.0.0.28, EX6150v1 before 1.0.0.42, EX6150v2 before 1.0.1.76, EX6200 before 1.0.3.88, EX6200v2 before 1.0.1.72, EX6400 before 1.0.2.136, EX7000 before 1.0.0.66, EX7300 before 1.0.2.136, EX8000 before 1.0.1.180, RBK50 before 2.1.4.10, RBR50 before 2.1.4.10, RBS50 before 2.1.4.10, RBK40 before 2.1.4.10, RBR40 before 2.1.4.10, RBS40 before 2.1.4.10, RBW30 before 2.2.1.204, PR2000 before 1.0.0.28, R6020 before 1.0.0.38, R6080 before 1.0.0.38, R6050 before 1.0.1.18, JR6150 before 1.0.1.18, R6120 before 1.0.0.46, R6220 before 1.1.0.86, R6250 before 1.0.4.34, R6300v2 before 1.0.4.32, R6400 before 1.0.1.44, R6400v2 before 1.0.2.62, R6700 before 1.0.1.48, R6700v2 before 1.2.0.36, R6800 before 1.2.0.36, R6900v2 before 1.2.0.36, R6900 before 1.0.1.48, R7000 before 1.0.9.34, R6900P before 1.3.1.64, R7000P before 1.3.1.64, R7100LG before 1.0.0.48, R7300DST before 1.0.0.70, R7500v2 before 1.0.3.38, R7800 before 1.0.2.52, R7900 before 1.0.3.8, R8000 before 1.0.4.28, R7900P before 1.4.1.30, R8000P before 1.4.1.30, R8300 before 1.0.2.128, R8500 before 1.0.2.128, R9000 before 1.0.3.10, RBS40V before 2.2.0.58, RBK50V before 2.2.0.58, WN2000RPTv3 before 1.0.1.32, WN2500RPv2 before 1.0.1.54, WN3000RPv3 before 1.0.2.78, WN3100RPv2 before 1.0.0.66, WNDR3400v3 before 1.0.1.22, WNDR3700v4 before 1.0.2.102, WNDR4300v1 before 1.0.2.104, WNDR4300v2 before 1.0.0.56, WNDR4500v3 before 1.0.0.56, WNR2000v5 (R2000) before 1.0.0.66, WNR2020 before 1.1.0.62, WNR2050 before 1.1.0.62, WNR3500Lv2 before 1.2.0.62, and XR500 before 2.3.2.22.
解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
系统 netgear d3600_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.72
运行在以下环境
系统 netgear d6000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.72
运行在以下环境
系统 netgear d6100_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.63
运行在以下环境
系统 netgear d6200_firmware * Up to
(excluding)
1.1.00.34
运行在以下环境
系统 netgear d6220_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.48
运行在以下环境
系统 netgear d6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.86
运行在以下环境
系统 netgear d7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.52
运行在以下环境
系统 netgear d7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.70
运行在以下环境
系统 netgear d7800_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.56
运行在以下环境
系统 netgear d8500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.44
运行在以下环境
系统 netgear dc112a_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.42
运行在以下环境
系统 netgear dgn2200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.108
运行在以下环境
系统 netgear dgnd2200b_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.108
运行在以下环境
系统 netgear ex2700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.48
运行在以下环境
系统 netgear ex3700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.76
运行在以下环境
系统 netgear ex3800_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.76
运行在以下环境
系统 netgear ex6000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.38
运行在以下环境
系统 netgear ex6100_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.76
运行在以下环境
系统 netgear ex6100_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.24
运行在以下环境
系统 netgear ex6120_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.42
运行在以下环境
系统 netgear ex6130_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.28
运行在以下环境
系统 netgear ex6150_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.42
运行在以下环境
系统 netgear ex6150_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.76
运行在以下环境
系统 netgear ex6200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.72
运行在以下环境
系统 netgear ex6200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.88
运行在以下环境
系统 netgear ex6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.136
运行在以下环境
系统 netgear ex7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.66
运行在以下环境
系统 netgear ex7300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.136
运行在以下环境
系统 netgear ex8000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.180
运行在以下环境
系统 netgear jr6150_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.18
运行在以下环境
系统 netgear pr2000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.28
运行在以下环境
系统 netgear r6020_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.38
运行在以下环境
系统 netgear r6050_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.18
运行在以下环境
系统 netgear r6080_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.38
运行在以下环境
系统 netgear r6120_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.46
运行在以下环境
系统 netgear r6220_firmware * Up to
(excluding)
1.1.0.86
运行在以下环境
系统 netgear r6250_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.34
运行在以下环境
系统 netgear r6300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.32
运行在以下环境
系统 netgear r6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.44
运行在以下环境
系统 netgear r6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.62
运行在以下环境
系统 netgear r6700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.48
运行在以下环境
系统 netgear r6700_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.36
运行在以下环境
系统 netgear r6800_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.36
运行在以下环境
系统 netgear r6900p_firmware * Up to
(excluding)
1.3.1.64
运行在以下环境
系统 netgear r6900_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.48
运行在以下环境
系统 netgear r6900_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.36
运行在以下环境
系统 netgear r7000p_firmware * Up to
(excluding)
1.3.1.64
运行在以下环境
系统 netgear r7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.9.34
运行在以下环境
系统 netgear r7100lg_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.48
运行在以下环境
系统 netgear r7300dst_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.70
运行在以下环境
系统 netgear r7500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.38
运行在以下环境
系统 netgear r7800_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.52
运行在以下环境
系统 netgear r7900p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.1.30
运行在以下环境
系统 netgear r7900_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.8
运行在以下环境
系统 netgear r8000p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.1.30
运行在以下环境
系统 netgear r8000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.28
运行在以下环境
系统 netgear r8300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.128
运行在以下环境
系统 netgear r8500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.128
运行在以下环境
系统 netgear r9000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.10
运行在以下环境
系统 netgear rbk40_firmware * Up to
(excluding)
2.1.4.10
运行在以下环境
系统 netgear rbk50v_firmware * Up to
(excluding)
2.2.0.58
运行在以下环境
系统 netgear rbk50_firmware * Up to
(excluding)
2.1.4.10
运行在以下环境
系统 netgear rbr40_firmware * Up to
(excluding)
2.1.4.10
运行在以下环境
系统 netgear rbr50_firmware * Up to
(excluding)
2.1.4.10
运行在以下环境
系统 netgear rbs40v_firmware * Up to
(excluding)
2.2.0.58
运行在以下环境
系统 netgear rbs40_firmware * Up to
(excluding)
2.1.4.10
运行在以下环境
系统 netgear rbs50_firmware * Up to
(excluding)
2.1.4.10
运行在以下环境
系统 netgear rbw30_firmware * Up to
(excluding)
2.2.1.204
运行在以下环境
系统 netgear wn2000rpt_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.32
运行在以下环境
系统 netgear wn2500rp_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.54
运行在以下环境
系统 netgear wn3000rp_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.78
运行在以下环境
系统 netgear wn3100rp_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.66
运行在以下环境
系统 netgear wndr3400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.22
运行在以下环境
系统 netgear wndr3700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.102
运行在以下环境
系统 netgear wndr4300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.56
运行在以下环境
系统 netgear wndr4300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.104
运行在以下环境
系统 netgear wndr4500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.56
运行在以下环境
系统 netgear wnr2000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.66
运行在以下环境
系统 netgear wnr2020_firmware * Up to
(excluding)
1.1.0.62
运行在以下环境
系统 netgear wnr2050_firmware * Up to
(excluding)
1.1.0.62
运行在以下环境
系统 netgear wnr3500l_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.62
运行在以下环境
系统 netgear xr500_firmware * Up to
(excluding)
2.3.2.22
运行在以下环境
硬件 netgear d3600 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6100 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6200 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6220 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d7000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d7000 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear d7800 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d8500 - -
运行在以下环境
硬件 netgear dc112a - -
运行在以下环境
硬件 netgear dgn2200 v4 -
运行在以下环境
硬件 netgear dgnd2200b v4 -
运行在以下环境
硬件 netgear ex2700 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3700 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3800 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6100 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6100 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6120 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6130 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6150 v1 -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6150 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6200 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6200 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex7000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex7300 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex8000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear jr6150 - -
运行在以下环境
硬件 netgear pr2000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6020 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6050 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6080 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6120 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6220 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6250 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6300 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear r6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6400 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear r6700 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6700 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear r6800 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6900 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6900 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear r6900p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7000p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7100lg - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7300dst - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7500 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear r7800 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7900 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7900p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8000p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8300 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8500 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r9000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbk40 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbk50 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbk50v - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbr40 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbr50 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs40 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs40v - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbs50 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rbw30 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wn2000rpt v3 -
运行在以下环境
硬件 netgear wn2500rp v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear wn3000rp v3 -
运行在以下环境
硬件 netgear wn3100rp v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr3400 v3 -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr3700 v4 -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr4300 v1 -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr4300 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr4500 v3 -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr2000 v5 -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr2020 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr2050 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr3500l v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear xr500 - -
CVSS3评分
2.7
 • 攻击路径
  网络
 • 攻击复杂度
 • 权限要求
 • 影响范围
  未更改
 • 用户交互
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
CWE-ID 漏洞类型
CWE-287 认证机制不恰当
NVD-CWE-noinfo
阿里云安全产品覆盖情况