NETGEAR 多款产品远程代码执行漏洞(CVE-2022-27643)

CVE编号

CVE-2022-27643

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2023-03-30
漏洞描述
Netgear R6700v3是美国网件(Netgear)公司的一款路由器。连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用。
Netgear R6700v3 路由器存在授权问题漏洞。该漏洞源于SOAP请求的处理中存在特定的缺陷。解析SOAPAction头时,在将用户提供的数据复制到缓冲区之前,该过程不会正确验证数据的长度。攻击者可以利用此漏洞在root上下文中执行代码。
解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
系统 netgear d6220_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.80
运行在以下环境
系统 netgear d6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.114
运行在以下环境
系统 netgear d7000v2_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.80
运行在以下环境
系统 netgear dc112a_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.64
运行在以下环境
系统 netgear ex3700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.96
运行在以下环境
系统 netgear ex3800_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.96
运行在以下环境
系统 netgear ex6120_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.68
运行在以下环境
系统 netgear ex6130_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.48
运行在以下环境
系统 netgear r6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.78
运行在以下环境
系统 netgear r6400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.126
运行在以下环境
系统 netgear r6700_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.126
运行在以下环境
系统 netgear r6900p_firmware * Up to
(excluding)
1.3.3.148
运行在以下环境
系统 netgear r7000p_firmware * Up to
(excluding)
1.3.3.148
运行在以下环境
系统 netgear r7000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.11.134
运行在以下环境
系统 netgear r7100lg_firmware * Up to
(excluding)
1.0.0.76
运行在以下环境
系统 netgear r7850_firmware * Up to
(excluding)
1.0.5.84
运行在以下环境
系统 netgear r7900p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.3.88
运行在以下环境
系统 netgear r7960p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.3.88
运行在以下环境
系统 netgear r8000p_firmware * Up to
(excluding)
1.4.3.88
运行在以下环境
系统 netgear r8000_firmware * Up to
(excluding)
1.0.4.84
运行在以下环境
系统 netgear r8500_firmware * Up to
(excluding)
1.0.2.158
运行在以下环境
系统 netgear rax200_firmware * Up to
(excluding)
1.0.6.138
运行在以下环境
系统 netgear rax75_firmware * Up to
(excluding)
1.0.6.138
运行在以下环境
系统 netgear rax80_firmware * Up to
(excluding)
1.0.6.138
运行在以下环境
系统 netgear rs400_firmware * Up to
(excluding)
1.5.1.86
运行在以下环境
系统 netgear wndr3400_firmware * Up to
(excluding)
1.0.1.44
运行在以下环境
系统 netgear wnr3500l_firmware * Up to
(excluding)
1.2.0.72
运行在以下环境
系统 netgear xr300_firmware * Up to
(excluding)
1.0.3.72
运行在以下环境
硬件 netgear d6220 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear d7000v2 - -
运行在以下环境
硬件 netgear dc112a - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3700 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex3800 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6120 - -
运行在以下环境
硬件 netgear ex6130 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r6400 v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear r6700 v3 -
运行在以下环境
硬件 netgear r6900p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7000p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7100lg - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7850 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7900p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r7960p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8000 - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8000p - -
运行在以下环境
硬件 netgear r8500 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax200 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax75 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rax80 - -
运行在以下环境
硬件 netgear rs400 - -
运行在以下环境
硬件 netgear wndr3400 v3 -
运行在以下环境
硬件 netgear wnr3500l v2 -
运行在以下环境
硬件 netgear xr300 - -
CVSS3评分
8.8
 • 攻击路径
  相邻
 • 攻击复杂度
 • 权限要求
 • 影响范围
  未更改
 • 用户交互
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
CWE-ID 漏洞类型
CWE-120 未进行输入大小检查的缓冲区拷贝(传统缓冲区溢出)
阿里云安全产品覆盖情况