Cisco NX-OS Software 安全漏洞(CVE-2023-20168)

CVE编号

CVE-2023-20168

利用情况

暂无

补丁情况

N/A

披露时间

2023-08-24
漏洞描述
Cisco NX-OS软件中的TACACS +和RADIUS远程认证存在漏洞,未经身份验证的本地攻击者可以导致受影响的设备意外重新加载。该漏洞是由于在处理TACACS +或RADIUS的定向请求选项启用时,对身份验证尝试进行错误的输入验证所导致。攻击者可以通过在受影响设备的登录提示处输入精心设计的字符串来利用此漏洞。成功利用此漏洞可以使受影响的设备意外重新加载,导致拒绝服务(DoS)情况。
解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
受影响软件情况
# 类型 厂商 产品 版本 影响面
1
运行在以下环境
系统 cisco nx-os - -
运行在以下环境
系统 cisco nx-os 10.2(5) -
运行在以下环境
系统 cisco nx-os 9.3(11) -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9000 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9100 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9132t - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9134 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9140 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9148 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9148s - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9148t - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9200 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9216 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9216a - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9216i - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9222i - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9250i - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9396s - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9396t - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9500 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9506 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9509 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9513 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9700 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9706 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9710 - -
运行在以下环境
硬件 cisco mds_9718 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_1000v - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_1000_virtual_edge - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3048 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_31108pc-v - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_31108tc-v - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_31128pq - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3132c-z - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3132q-v - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3132q-xl - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3164q - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3172pq - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3172pq-xl - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3172tq - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3172tq-32t - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3172tq-xl - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3232 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3264c-e - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3264q - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3408-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_34180yc - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_34200yc-sm - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3432d-s - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3464c - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3524 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3524-x - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3524-xl - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3548 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3548-x - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_3548-xl - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_36180yc-r - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5500 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5548p - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5548up - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5596t - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5596up - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5600 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_56128p - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5624q - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5648q - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5672up - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5672up-16g - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_5696q - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_6000 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_6001 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_6001p - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_6001t - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_6004 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_6004x - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_7000 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_7004 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_7009 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_7010 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_7018 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_9232e - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_92348gc-x - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_9408 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_9504 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_9508 - -
运行在以下环境
硬件 cisco nexus_9516 - -
CVSS3评分
6.5
 • 攻击路径
  本地
 • 攻击复杂度
 • 权限要求
 • 影响范围
  已更改
 • 用户交互
 • 可用性
 • 保密性
 • 完整性
CWE-ID 漏洞类型
CWE-20 输入验证不恰当
阿里云安全产品覆盖情况